Konferencja

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną

ZAGROŻENIE  WYBUCHOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH„.


INFORMATOR O KONFERENCJI
Szanowni Państwo!
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. w Poznaniu organizuje kolejną VI  konferencję naukowo– techniczno – szkoleniową o tematyce zagrożeń wybuchowych tym razem dotyczącą zagrożeń wybuchowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 marca 2012r. w HOTELU DELICJUSZ W Trzebawiu – Rosnówku k/Poznania (strona internetowa hotelu: www.delicjusz.pl).

Celem konferencji jest przedstawienie problematyki zagrożeń stwarzanych przez łatwopalne ciecze, gazy pyły palne w obiektach produkcyjnych i magazynowych, a w szczególności dotyczące:

 • Przewidywanych nowych zasad kwalifikacji obiektów do zwiększonego i dużego ryzyka wg. Kryteriów Dyrektywy SEVESO III oraz Dyrektyw ATEX,
 • zagrożeń stwarzanych przez wybrane grupy palnych  substancji, w tym w biogazowniach, przemyśle farmaceutycznym,
 • oceny ryzyka zapłonu substancji łatwopalnych przez wyładowania elektrostatyczne,
 • zapobieganie zagrożeniom wybuchowym substancji łatwopalnych, w tym rola i znaczenie wentylacji,
 • zasady bezpiecznego magazynowania substancji łatwopalnych w różnego rodzaju magazynach, w tym w magazynach wysokiego składowania.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy uznanych w kraju specjalistów – praktyków w zakresie zagrożeń wybuchowych, w tym przedstawicieli:

 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
 • Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie,
 • Niemieckiej firmy M-T Energie GmbH specjalizującej się w technologii biogazu,
 • zakładów pracy zajmujących się problematyką zagrożeń wybuchowych,
 • firm specjalizujących się w realizacji zabezpieczeń przed wybuchami pyłów, gazów i par cieczy łatwopalnych.

Patronat medialny nad konferencją sprawuje czasopismo „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Tematyka referatów wygłoszonych na konferencji zastanie wzbogacona informacjami i ofertami firm specjalizujących się w zabezpieczeniach przeciwwybuchowych.

Konferencja jest dedykowana do personelu nadzoru technicznego zakładów pracy, w których występuje zagrożenie wybuchowe, a w szczególności zagrożenie stwarzane przez łatwopalne substancje,  projektantów, firm projektowo-instalacyjnych, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych komend wojewódzkich , miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy uczestnik otrzyma zbiór referatów wygłoszonych na konferencji.

Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj.   

Termin Konferencji: 7 marzec 2012r.

Godzina rozpoczęcia konferencji: 10.00.

Miejsce konferencji: Hotel DELICJUSZ w Trzebawiu–Rosnówku przy trasie Poznań – Wrocław (około 8 km od  węzła autostrady Komorniki).

Koszt uczestnictwa w konferencji 1 osoby:

 • 250 zł od osoby nie będącej członkiem SITP.,
 • przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej firmy: 200 zł od osoby,
 • koszt uczestnictwa osób, które brały udział przynajmniej w jednej konferencji organizowanej przez OCUP: 200 zł od osoby,
 • koszt uczestnictwa członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:   200 zł od osoby (wymagane pisemne potwierdzenie opłaty składki członka SITP za 2011r.).

Koszty uczestnictwa obejmują:

 • wyżywienie w czasie konferencji,
 • serwis kawowy w czasie konferencji,
 • zbiór referatów wygłoszonych na konferencji.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane noclegiem z 6.03.2012r na 7.03.2012r. ponoszą koszty tego noclegu we własnym zakresie.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać na „Karcie zgłoszenia udziału w konferencji” według wzoru umieszczonego na stronie internetowej, którą można przesłać e-mailem, faxem lub pocztą.

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT za udział w konferencji.

Biuro organizacyjne konferencji:
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o., 60-867 Poznań, ul. Norwida 14, telefon: 61 847 92 64, fax 61 842 75 66, e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl

Informacji dodatkowych o konferencji udzielają:
1. Zenon Praczyk – dyrektor Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych tel. 602 226 016.
2. Anna Stroińska – specjalista Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych, tel. 608 026 049

Informacje o konferencji zamieszczone są  na stronie internetowej OCUP: www.certyfikacja.poznan.pl oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Uwaga!
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Tłumaczenie referatu o biogazowniach do pobrania tutaj