Informacje archiwalne

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu
zaprasza
na Konferencję Naukowo-Techniczną
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE  W ASPEKCIE WYMAGAŃ TECHNICZNO-POŻAROWYCH I WYBUCHOWYCH W OBIEKTACH  

INFORMATOR O KONFERENCJI

Szanowni Państwo!

                Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. w Poznaniu organizuje kolejną VII  konferencję naukowo– techniczno – szkoleniową o tematyce zagrożeń wybuchowych tym razem dotyczącą zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z instalacjami elektroenergetycznymi w obiektach.

                Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013r. w HOTELU DELICJUSZ W Trzebawiu – Rosnówku k/Poznania (strona internetowa hotelu: www.delicjusz.pl).

                Celem konferencji jest przedstawienie problematyki zagrożeń stwarzanych przez instalacje elektroenergetyczne w przestrzeniach zawierających  łatwopalne ciecze, gazy i pyły palne w obiektach produkcyjnych i magazynowych, a w szczególności dotyczące:

 • przewidywanych nowych zasad kwalifikacji obiektów do zwiększonego i dużego ryzyka wg. Kryteriów Dyrektywy SEVESO III oraz Dyrektyw ATEX,
 • zagrożeń pożarowych stwarzanych przez instalacje i urządzenia elektroenergetyczne,
 • wymagań dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • projektowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • projektowania i ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • wymagań dla instalacji elektrycznych zasilających urządzenia przeciwpożarowe,
 • zdarzeń pożarowych i wybuchowych w obiektach technologicznych związanych z instalacjami technologicznymi.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy uznanych w kraju specjalistów – praktyków w zakresie zagrożeń wybuchowych, w tym przedstawicieli:

 • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
 • Politechniki Białostockiej,
 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
 • zakładów pracy zajmujących się problematyką zagrożeń wybuchowych,

                Patronat medialny nad konferencją sprawuje kwartalnik Stowarzyszeni Inżynierów i Techników Pożarnictwa  „Ochrona Przeciwpożarowa” oraz miesięcznik „Elektro. Info.”.

                Tematyka referatów wygłoszonych na konferencji zastanie wzbogacona informacjami i ofertami firm specjalizujących się w zabezpieczeniach przeciwwybuchowych.

Konferencja jest dedykowana do personelu nadzoru inżynieryjno – technicznego zakładów pracy, w których występują urządzenia i instalacje elektroenergetyczne w przestrzeniach zagrożonych pożarem i wybuchem, a w szczególności  projektantów, firm elektroenergetycznych i projektowo-instalacyjnych, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników służb kontrolno rozpoznawczych komend wojewódzkich , miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

                 Każdy uczestnik otrzyma zbiór referatów wygłoszonych na konferencji.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku do niniejszego informatora do pobrania tutaj.    

 Termin Konferencji: 4 grudzień 2013r.

Godzina rozpoczęcia konferencji: 10.00.

Miejsce konferencji: Hotel DELICJUSZ w Trzebawiu–Rosnówku przy trasie Poznań – Wrocław (około 8 km od  węzła autostrady Komorniki) .

Koszt uczestnictwa w konferencji 1 osoby:

 •  380 zł od osoby nie będącej członkiem SITP,
 • przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej firmy: 320 zł od osoby,
 • koszt uczestnictwa osób, które brały udział przynajmniej w jednej konferencji organizowanej przez OCUP: 320 zł od osoby,
 • koszt uczestnictwa członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:   250 zł  od osoby (wymagane pisemne potwierdzenie opłaty składki członka SITP za 2013r.),
 • powyższe koszty są cenami brutto.

Koszty uczestnictwa obejmują:

 • serwis kawowy w czasie konferencji,
 • obiad na zakończenie konferencji,
 • zbiór referatów wygłoszonych na konferencji.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane noclegiem z 3.12.2013r na 4.12.2013r. ponoszą koszty tego noclegu we własnym zakresie (recepcja hotelu DELICJUSZ  519-059-727).

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać na „Karcie zgłoszenia udziału
w konferencji” według wzoru do pobrania tutaj, którą można przesłać e-mailem, faxem lub pocztą.

Zainteresowanym wystawiamy faktury VAT za udział w konferencji  

Biuro organizacyjne konferencji:    

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o.

60-867 Poznań, ul. Norwida 14

Telefon/fax : 61 847 92 64, e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl

Informacji dodatkowych o konferencji udzielają:

 1. Jerzy Bronowicz – dyrektor Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych
  tel. 692-491-274
 2. Anna Stroińska – specjalista Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych,
  tel. 608 026 049

Informacje o konferencji zamieszczone są  na stronie internetowej OCUP:www.certyfikacja.poznan.pl oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl

Uwaga!
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.
Nie zwlekaj ze zgłoszeniem! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.