Certyfikat Jakości Usług Nr 6/04/2019 dla Firmy

PROTECTOR sp. z o.o.
54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8A

w zakresie: montaż i konserwacja zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-04

 Data ważności certyfikatu: 23 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2021 r.

Konferencja 13-14 czerwca 2019r.

KONFERENCJA

ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ 

TRZEBAW k/Poznania

13-14 czerwca 2019

  1. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe.
  2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-2:2015-06 Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe.
  3. Klasyfikacja substancji chemicznych lub ich mieszanin według wymagań wytycznych unijnych z uwzględnieniem Rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008r. z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin); obowiązującego od 1 lipca 2015r.
  4. Procedura stosowana do oceny i likwidacji zagrożeń wywołanych zjawiskiem elektryczności statycznej wg Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017 Explosive Atmospheres-Part 32-1: Electrostatic Hazards, guidance (atmosfery wybuchowe – Część 32-1: Zagrożenia wywołane przez elektryczność statyczną, wytyczne).
  5. Wnioski i doświadczenia Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego w zakresie przystosowania do eksploatacji w strefach Ex, istniejących „przedatexowych” urządzeń nieelektrycznych, w świetle wymagań prawa.
  6. Identyfikacja, analiza i ocena scenariuszy wybuchu, jako podstawa zarządzania ryzykiem wybuchowym na instalacjach przemysłowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Informator o konferencji

Certyfikat Jakości Usług 24/06/2018

Zakład Handlowo – Usługowy KONSPOŻ Sp. J. Małocha & Przychodzeń, 

20-231 Lublin, ul. Metalurgiczna 11

 

w zakresie: montaż i konserwacja gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 30 listopada 2018 r. do 29 listopada 2020 r.

Konferencja 2018

Szanowni uczestnicy wszystkich edycji konferencji  „ATEX” organizowanych przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Poznaniu, chciałem przekazać Wam informację, że zespół przygotowujący tematykę i organizację konferencji „ATEX” podjął decyzję, że odbywać będą się one w cyklu dwuletnim.

W związku z powyższym w 2018 roku konferencja nie odbędzie się. Zapraszam wszystkich, którzy identyfikują się poznańską konferencją „ATEX” organizowaną przez OCUP na następną edycję w czerwcu 2019r.

Informacja powyższa jest przekazem do Was, że nie rezygnujemy z tej tematyki i nie znikamy z kalendarza konferencyjnego. Zależy nam, aby konferencje przygotowane i prowadzone były na wysokim poziomie. Cykl dwuletni pozwoli nam wszystkim na dobranie interesującej tematyki, właściwe przygotowanie merytoryczne konferencji i odpowiednią frekwencję uczestników oraz firm zainteresowanych tematyką „ATEX”.

Za zespół organizacyjny

dyr. OCUP

Jerzy Bronowicz

Certyfikat Jakości Usług Nr 2/08/2017 dla Firmy

INSAP Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-08: 2015

 Data ważności certyfikatu: 18 września 2017 r. do 19 września 2022 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 20/06/2017 dla Firmy

ORLEN EKO Sp. z o.o.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji gaśnic oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 21 listopada 2017 r. do 20 listopada 2022 r.