Kryteria certyfikacji wyrobów budowlanych

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w dniu 18.01.2018r. uzyskał uprawnienia do certyfikacji wyrobów budowlanych.

Zakres akredytacjiwyrobów budowlanych

Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-02.

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. Dz.U. z dnia 6 grudnia 2016r. poz. 1966 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Program PCW – 02Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-03.

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywą Rady 89/106/EWG

Z dniem 3 maja 2018r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej NANDO-INPUT została zamieszczona informacja o nadaniu Ośrodkowi Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp.z o.o. nr notyfikacji NB 2775 Notyfikacja nr 2775.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 10.05.2018r. poinformował o braku zastrzeżeń Komisji Europejskiej i pozostałych państw członkowskich do notyfikacji (jednostki notyfikowanej nr 2775) w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR)  (Dz.Urz. UE L 88 z 4.4.2011, str. 5, z późn. zm.) dokonanej w dniu 5 kwietnia 2018r..  Tym samym, zgodnie z  art. 48 ust. 5 CPR, uznaje się Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa za jednostkę notyfikowaną uprawnioną do realizacji zadań objętych zakresem notyfikacji, który pokrywa się z zakresem autoryzacji udzielonej decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr 9/AU/CPR/18 z dnia 3 kwietnia 2018r.     

Program PCW-03