√  Posiada Certyfikat Akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 124.

√   Jest notyfikowaną jednostką certyfikującą wyroby Nr 2775.

√  Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
  • normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
  • polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B na podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania (Dz.U. 2016, poz. 1966).

Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, według dziewięciu programów SITP, zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17065.  

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: – projektowania, – montażu, – serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas – telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl .

Zakres akredytacji PCA

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Informator o certyfikacji usług przeciwpożarowych do pobrania tutaj. 

Informator o certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym na znak CE do pobrania tutaj.

Informator o certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze krajowym na znak B do pobrania tutaj.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj  Wzór certyfikatu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty …